Blog Header

In: Kanmangafuchi Abyss

Đếm tượng Địa Tạng Vương “MA” ở Nhật Bản | Nikko Japan
18/05/2019

Kanmangafuchi Abyss (憾満ヶ淵) was formed by an eruption of nearby Mount Nantai. This gorge near central Nikko is only a few…

Đọc thêm